Leverings voorwaarden Totalvit

Consult aan particulieren en bedrijven
Via een consult is het de bedoeling dat Totalvit uitleg geeft hoe de hedendaagse mens zijn of haar gezondheid kan optimaliseren. Indien men dit consult accepteert dan aanvaard men ook de vooraf afgesproken kosten en dienen deze zoals afgesproken te worden betaald.

Op maat gemaakte pakketten
Verkopen van Totalvit worden uitsluitend geregeld door de bepalingen van het geldende Nederlandse recht, op het ogenblik dat de overeenkomst plaatsvindt tussen de consument en Totalvit en door de onderhavige algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van elke overeenkomst in verband met onze verkopen.

Consult
De op maat gemaakte pakketten worden altijd via een bezoek of een telefonisch consult besproken. Hierdoor wordt duidelijk gemaakt dat de supplementen in het besproken pakket persoonlijk zijn. In dit consult zal ook duidelijk worden verteld dat gebruik van medicatie en micronutriënten (supplementen) met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Indien men medicatie gebruikt is het altijd aan te raden om de behandelend arts te raadplegen en of op de hoogte te brengen van het gebruik van de micronutriënten/voedingssupplementen.

De pakketten die wij op maat maken worden altijd in dezelfde periode naar de klant verzonden. Deze periode begint altijd op de 1ste dag van de nieuwe maand. Het is daarom belangrijk dat de betalingen voor de nieuwe pakketten voor de 15de van de maand op de rekening staan. Hierdoor hebben voldoende tijd om de bestellingen bij de leverancier te krijgen. Indien er producten niet leverbaar zijn hebben we genoeg tijd om aanpassingen aan te brengen en die zo nodig met de klant te bespreken.

Bestellingen
Bestellingen die na het allereerste consult van Totalvit worden gedaan krijgen 5 werkdagen de tijd om te annuleren. Dit om iedere suggestie van een impulsaankoop te vermijden. Indien er een aanbetaling is gedaan of het volledige bedrag van de bestelling is betaald en de klant ziet buiten de vijf werkdagen af van de overeenkomst dan wordt er alleen € 15,- consult kosten in rekening gebracht. De rest van het betaalde bedrag zal worden terug gestort.

Bestellingen via de mail moeten correct en goed leesbaar worden ingevuld. Kosten welke veroorzaakt worden door verkeerd ingegeven adresgegevens en andere noodzakelijke informatie komen voor rekening van de consument.

Overmacht.
In geval Totalvit door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Totalvit niet aansprakelijk voor enige gevolgschade. Totalvit zal altijd haar best doen om met de klant tot een oplossing te komen.

Betalingen
Alle aankopen van producten bij Totalvit dienen in zijn geheel vooraf te worden betaald. Nadat de overeenkomst is aangegaan dient de klant er voor te zorgen dat de betaling binnen de aangegeven periode is overgemaakt op de rekening van Totalvit. Nadat de betaling op de rekening van Totalvit is bijgeschreven gaat Totalvit over tot bestelling bij haar leveranciers. Bij vervolg bestellingen verzoeken wij de klant om de betaling uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de nieuwe periode over te maken naar de rekening van Totalvit. Indien de consument na een consult tot bestelling over gaat dan verzoeken wij het overeen gekomen bedrag binnen de afgesproken over te maken naar de rekening van Totalvit.

Leveringstermijn
Nadat Totalvit het afgesproken bedrag heeft ontvangen en het aankoop impuls termijn is verstreken gaat Totalvit over tot bestelling bij haar leveranciers. Totalvit niet gebonden aan opgegeven aflevertijden en/of uitvoeringstijden. Nadat de consument met Totalvit tot aanschaf van product is overeengekomen, het aankoop impuls termijn is verstreken en de betaling tot stand is gekomen kan de consument de producten niet meer wijzigen

Totalvit is afhankelijk van de voorraad en distributie capaciteiten van haar leveranciers, hierdoor zijn wij niet verantwoordelijk voor leveringsvertraging die hierdoor ontstaat. Wij zullen alles doen om de leveringen zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Totalvit pakket op maat
De pakketten van Totalvit worden altijd op maat gemaakt en zijn daarom niet te retourneren. Dit zal de consument duidelijk worden gemaakt bij een consult/intake gesprek. Wettelijk is het zo bepaald dat producten die om maat zijn gemaakt niet hoeven te worden terug genomen.

Product niet leverbaar
Indien een product niet meer tijdelijk of voorgoed leverbaar is zal Totalvit een alternatief product zoeken van dezelfde kwaliteit of beter. Voorbeeld: stel er zit een product in het pakket van 15 mg. dat niet meer leverbaar is maar een zelfde soort van 20 mg. is wel leverbaar dan krijgt die de voorkeur. Indien er extra kosten gemaakt worden zal Totalvit deze voor haar rekening nemen. Indien dit niet mogelijk is neemt Totalvit contact met de klant op om dit te bespreken.

Klachten en aansprakelijkheid
De consument is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 5 dagen na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk bij Totalvit te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 48 uur na aflevering bij Totalvit te worden gemeld.

Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma.

Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je altijd Totalvit. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.

Retourprocedure
Producten die niet op maat zijn samengesteld worden alleen geretourneerd indien de consument dit product niet in goede staat heeft ontvangen bv. door een fabricagefout, of door een foute toezending. Consument dient hiervoor binnen 5 dagen na ontvangst contact met Totalvit op te nemen. Om hygiënische redenen worden aangebroken verpakkingen niet geruild.

Eigendomsvoorbehoud
Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Totalvit, totdat door de consument alle te zijnen laste nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet opeisbare, zullen zijn voldaan. De consument is gehouden tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Totalvit in gebreke is.

Privacy
Verstrekking van informatie aan derden: er worden aan geen andere personen noch instanties, buiten Totalvit om, informatie verstrekt. Alle informatie en persoonlijke gegevens die bij Totalvit bekend zijn zullen niet aan derden worden door gegeven. Indien derden informatie verzoeken van klanten van Totalvit zal Totalvit dit kenbaar maken bij klant. Doch informatie zal niet worden prijsgegeven over de klant aan derden.

Uitzondering: indien klant schriftelijk toestemming geeft dat zij of hij klant van Totalvit is. Doch zal samenstelling van de pakketten geheim blijven mits klant en Totalvit schriftelijk overeen komen dit kenbaar te maken.

Verwijdering: via een schriftelijk of emailverzoek zullen de gegevens worden verwijderd. Uw gegevens blijven 5 jaar bewaard t.b.v. onze eigen administratie.

Aansprakelijk
Totalvit is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zich voordoen bij verkeerd gebruik van voedingssupplementen.

Diegene die naast voedingssupplementen ook medicatie gebruikt is te allen tijde geadviseerd om dit met de behandelend arts te bespreken en diens advies ter harte te nemen. Doet men dit advies negeren dan is Totalvit niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.

Omdat zoveel mensen te maken hebben met een zo grote variatie van welvaartziekten kan Totalvit ten nimmer de verantwoordelijkheid op zich nemen als bepaalde voedingssupplementen niet het beoogde resultaat behalen. Bij twijfel is het altijd aan te raden om bij derde (arts) te informeren of bepaalde voedingssupplementen/micronutriënten voor jou geschikt zijn. Doordat de pakketten van Totalvit voor 1 of 2 maanden worden samengesteld is het aan te raden om Totalvit op de hoogte te houden over de effecten van een opmaat gemaakt pakket.

Opzettelijke misleiding
Het opzettelijk verstekken van onjuiste informatie is verboden. Totalvit doet bij het blijken van fraude of valsheid in geschrifte aangifte bij de politie. IP-nummers en bezoektijden zijn gelogd, zodat de overtreder kan worden opgespoord via de provider. Bovendien is de overtreder juridische kosten en de kosten van zijn bestelling verschuldigd indien opzettelijke misleiding is aangetoond.

Garantie
Totalvit garandeert een zorgvuldige levering van een kwaliteitsproduct overeenkomstig de garantievoorwaarden van de desbetreffende leverancier.

Verzendkosten

Bij bestellingen boven de € 125,- in Nederland en België zijn de verzendkosten gratis, echter verzendingen boven het gewicht van 10 kg. krijgen een toeslag.

Bij bestellingen beneden de € 125,- in Nederland of België zijn de verzendkosten € 7,50 per verzending.

Totalvit is niet aansprakelijk als een zending zoek raakt via de regulieren verzending.

Aangetekende verzending
Indien de klant garantie en verzekering van de te versturen pakketten wenst dan kunnen wij de pakketten aangetekend versturen, de kosten hiervoor komen dan wel voor rekening van de klant, dit dient voortijdig te worden aangegeven. De kosten hiervan dienen voor verzending te worden betaald. Kosten voor aangetekend verzenden          € 10,- per verzending